คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  น้ำพระทัยของพระเจ้า

1. คำจำกัดความของ “น้ำพระทัยของพระเจ้า” 

• โดยทั่วไปแล้ว พระคัมภีร์กล่าวถึง “น้ำพระทัยของพระเจ้า” ใน 3 ความหมายที่แตกต่างกัน

1.1) ในบางตอน “น้ำพระทัยของพระเจ้า” คือ อีกหนทางหนึ่งในการกล่าวถึง “พระธรรมของพระเจ้าหรือธรรมบัญญัติ” (the law of God)


- ตัวอย่างเช่น กษัตริย์ดาวิด กล่าวเป็นวลีว่า “พระธรรมของพระองค์” คู่ขนานไปกับ “น้ำพระทัยของพระองค์” ใน สดุดี 40:8
- เช่นเดียวกับที่เปาโลได้พิจารณาการรู้จักพระธรรมของพระเจ้าว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับการรู้น้ำพระทัยของพระเจ้า  (โรม 2:17-18)
- กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ เนื่องจากพระธรรมของพระเจ้าได้แนะนำหรือชี้ทางแก่เราว่าอะไรเป็นสิ่งที่พระ เจ้าทรงต้องการให้เรากระทำ จึงเป็นการเหมาะสมที่จะเรียกพระธรรมของพระเจ้าว่า “น้ำพระทัยของพระเจ้า”
- “พระธรรม” (Law) หมายถึง “คำสั่ง” และหมายความรวมถึงพระวจนะของพระเจ้าทั้งหมด

  

1.2) “น้ำพระทัยของพระเจ้า” ยังใช้เพื่อเรียกสิ่งใดก็ตามที่เป็นความปรารถนาที่แท้จริงของพระเจ้า 

- เราอาจเรียกสิ่งนี้ได้ว่า “น้ำพระทัยสมบูรณ์” (Perfect Will)
- ตัวอย่างเช่น พระเจ้ามีน้ำพระทัยที่จะให้ทุกคนได้รับความรอด และผู้ที่รับความรอดแล้วจะไม่หล่นไปจากพระคุณของพระองค์ (1ทิโมธี 2:4, 2เปโตร 3:9, ยอห์น 6:40) 
- ความจริงข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้รับความรอด เพราะจะมีคนจำนวนหนึ่งที่ปฏิเสธการช่วยเหลือของพระองค์ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็เป็นความปรารถนาที่แท้จริงของพระเจ้าที่ต้องการให้ ทุกคนได้รับความรอด

  

1.3) “น้ำพระทัยของพระเจ้า” สามารถหมายถึงสิ่งที่พระเจ้ายินยอมหรืออนุญาตให้เกิดขึ้น 

- แม้ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงต้องการให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น สิ่งนี้เราอาจเรียกได้ว่าเป็น “น้ำพระทัยอนุญาต” (Permissive Will)
- ในความเป็นจริง สิ่งต่างๆ มากมายในโลกนี้นั้นเกิดขึ้นตรงกันข้ามกับน้ำพระทัยสมบูรณ์ของพระเจ้า เช่น ความบาป ราคะตัณหา ความรุนแรง ความเกลียดชัง และใจแข็งกระด้าง เป็นต้น
- นอกจากนั้นพระเจ้ายังได้ทรงยินยอมให้สิ่งชั่วร้ายต่างๆ ได้ดำเนินต่อไป ตัวอย่างเช่น การที่คนจำนวนหนึ่งตัดสินใจปฏิเสธความรอดของพระองค์และอาจจะสูญเสียโอกาสรับ ความรอดไปตลอดนิรันดร์ เพราะพระเจ้ามิได้ทรงบังคับผู้ใดให้รับความรอด (โรม 1:24-26)
- หรือการที่ปัญหาหรือสิ่งเลวร้ายต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ล้วนได้รับการอนุญาตจากพระเจ้าให้เกิดขึ้น แต่ไม่ใช่น้ำพระทัยที่แท้จริงของพระองค์ (1เปโตร 3:17,1เปโตร 4:19)

 

2. การตอบสนองต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า

• พระ คัมภีร์ไม่ได้สอนเรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้าแก่เราให้เป็นแค่เพียงแค่ความรู้ เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราในฐานะของผู้เชื่อ
• สิ่งที่เราควรตอบสนองต่อน้ำพระทัยของพระเจ้ามีดังต่อไปนี้

2.1) เราต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้า

- นั่นคือการเรียนรู้ว่าอะไรคือ “น้ำพระทัยสมบูรณ์” ของพระองค์ดังที่พระองค์ได้ทรงสำแดงในพระคัมภีร์
- พระคัมภีร์กล่าวว่า ทุกวันนี้เป็นกาลที่ชั่ว เราจึงต้องเข้าใจว่า “อะไรเป็นน้ำพระทัย(สมบูรณ์)ของพระเจ้า”(เอเฟซัส 5:17)

 

2.2) เมื่อ เรารู้จากน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ทรงสำแดงแก่เราว่าพระองค์ต้องการให้เรา ดำเนินชีวิตอย่างไรในฐานะผู้เชื่อ เราต้องมอบถวายตัวของเราเพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

 

- ตัวอย่างเช่นผู้เขียนพระธรรมสดุดี ได้ขอให้พระเจ้าทรงสอนเขาให้ “ทำตามน้ำพระทัย(สมบูรณ์)” ของพระองค์ (สดุดี 143:10)
- คำขอที่คู่ขนานในคำอธิษฐานนี้ที่ว่า ขอ “ทรงนำข้าพระองค์ไปตามวิถีราบ” ได้ชี้ให้เห็นว่าเขาได้ขอพระเจ้าอย่างแท้จริงที่จะช่วยให้เขามีความสามารถ ที่จะดำเนินชีวิตในความชอบธรรมตามน้ำพระทัยของพระองค์
- ในพระคัมภีร์ใหม่ เปาโลได้คาดหวังให้คริสเตียนที่เธสะโลนิกาได้ดำเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้า โดยการหลีกเลี่ยงการทำผิดศีลธรรมทางเพศและโดยการดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ และในทางที่มีเกียรติ (1เธสะโลนิกา 4:3-4)
- นอกจากนั้น เปาโลยังได้อธิษฐานเพื่อที่ผู้เชื่อจะมีความรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า เพื่อพวกเขาจะ “...ได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์”(โคโลสี 1:9-10)

 

2.3) ผู้เชื่อถูกเรียกมาเพื่ออธิษฐานขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จ

 

- เราต้องปรารถนาน้ำพระทัยสมบูรณ์ของพระเจ้าอย่างจริงใจ และตั้งใจที่จะกระทำให้สำเร็จในชีวิตของเรา และในครอบครัวของเราด้วย
- หากสิ่งนี้เป็นคำอธิษฐานและเป็นความตั้งใจของเรา เราก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าชีวิตในปัจจุบันและในอนาคตของเรานั้นได้อยู่ใน การปกป้องดูแลของพระเจ้า (กิจการ 18:21, 1โครินธ์ 4:19, 1โครินธ์ 16:7)
- อย่างไรก็ตาม หากมีความบาปโดยเจตนา(Deliberate sin)ในชีวิตของเราและการดำเนินชีวิตที่ต่อสู้กับหลักความจริงแห่งพระวจนะของ พระเจ้า เราก็ต้องตระหนักไว้เลยว่าพระเจ้าจะไม่ทรงตอบคำอธิษฐานของเรา
- เราจะไม่สามารถคาดหวังให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จบนโลกได้เลยเว้นเสียแต่ ว่าเรากำลังพยายามที่จะทำตามน้ำพระทัยสมบูรณ์ของพระเจ้าในชีวิต (ใช้คำว่าพยายามเพราะมนุษย์นั้นมีความจำกัดอาจผิดพลาดได้ แต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าจะทรงช่วยให้เราสามารถทำได้ในที่สุด หากเราไม่ละทิ้งความพยายามนั้นเสีย)

2.4) เรา ต้องไม่ใช้น้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นข้อแก้ตัวในการไม่ดิ้นรนหรือไม่รับผิดชอบ ต่อการทรงเรียกของพระเจ้าให้เอาชนะบาป สิ่งชั่วร้าย และการเป็นคริสเตียนอุ่นๆ ฝ่ายวิญญาณ (Spiritual lukewarmness)

- พระเจ้าไม่ได้ทรงเป็นผู้ทำให้ความบาป สิ่งชั่วร้าย หรือการล่อลวงต่างๆ เกิดขึ้นในชีวิตของเรา
- แต่สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจากมารซาตาน ที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อพระเจ้าในวันพิพากษา (1ยอห์น 5:19) 
- และซาตานนี่เองที่ทำให้เกิดความเจ็บปวด ความทุกข์ยากในโลกนี้ (โยบ 1:6-12, โยบ 2:1-6, ลูกา 13:16, 2โครินธ์ 12:7)
- เราจึงไม่สามารถกล่าวว่า เพราะพระเจ้าทรงอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น เราเป็นมนุษย์คนบาปจะไปต่อสู้หรือเอาชนะอะไรได้ เพราะพระเยซูได้ทรงมาบังเกิดเพื่อทำลายกิจการของมารแล้ว และพระองค์จะทรงช่วยคนที่ไว้วางใจในพระองค์ให้มีชัยชนะได้ด้วยเช่นเดียวกัน (1ยอห์น 3:8) 
- จึงเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เห็นได้ชัดเจนที่ผู้เชื่อจะต้องทำสงครามกับ แหล่งแห่งความชั่วร้ายฝ่ายวิญญาณนี้โดยพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ (เอเฟซัส 6:10-20, 1เธสะโลนิกา 5:8)

 

ขอให้พระเกียรติทั้งหมดจงมีแด่พระเจ้า
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ โดย Christian CMU (คริสเตียน มช.)
http://www.christiancmu.com/2009-07-31-08-36-43/17-2009-08-07-16-57-00

 
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ
  ศาสนศาสตร์คืออะไร ทำไมต้องศาสนศาสตร์
ทำไมคริสตชนต้องรู้ศาสนศาสตร์ ต้องศึกษาศาสนศาสตร์ รู้พระคัมภีร์เฉยๆ ไม่ได้หรือ?
  จงออกไปประกาศข่าวประเสริฐ
เราจะนอนหลับได้อย่างไร เมื่อทุกๆวันมีผู้คนกำลังตายไปโดยไม่ได้รับความรอด
  ความรักสี่แบบและความรักคริสเตียน
ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ซึ่งบันทึกด้วยภาษากรีก ปรากฏคำเกี่ยวกับความรักอยู่ถึง 4 คำด้วยกัน ใช้บรรยาย ความรักที่แยกย่อยได้ถึง 4 ประเภท
  น้ำพระทัยของพระเจ้า
พระคัมภีร์ไม่ได้สอนเรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้าแก่เรา ให้เป็นแค่เพียงแค่ความรู้เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราในฐานะของผู้เชื่อ
  การตีสอนของพระเจ้า
บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้น เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้น
  การรับประทานอาหารที่ถวายรูปเคารพ
การกระทำของเราควรตั้งอยู่บนความรักที่มีต่อพระเจ้าและคนอื่นเป็นอันดับแรก หากความรักเป็น สิ่งแรกที่เราใช้ในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆ เราจะปฏิเสธที่จะทำหรือหนุนใจให้คนอื่นทำในสิ่งที่ทำให้ผู้เชื่อแม้แต่เพียง หนึ่งคนสะดุดซึ่งเป็นเหตุนำเขาไปสู่ความพินาศ
 
MORE
ดูทั้งหมด


 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources