คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  การตีสอนของพระเจ้า

- ฮบ.12:5-6 (ฉบับ 1971) "5และท่านได้ ลืมคำเตือน ที่พระองค์ได้ทรงเตือนในฐานะที่เป็นบุตรว่า บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้น 6เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้น"

- มีความจริงหลายประการเกี่ยวกับการตีสอนของพระเจ้า และความยากลำบากและปัญหาที่พระองค์ทรงอนุญาตให้เราเผชิญ
- ความจริงเรื่องการตีสอนของพระเจ้าเป็นดังนี้

 

1) การตีสอนเป็นหมายสำคัญว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า

- ฮบ.12:7-9 "7ท่าน ทั้งหลายจงรับและทนเอาเถอะเพราะเป็นการตีสอน พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านในฐานะที่ท่านเป็นบุตรของพระองค์ ด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้าง 8แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆท่านก็ไม่ได้เป็นบุตร แต่เป็นลูกที่ไม่มีพ่อ 9อีก ประการหนึ่ง เราทั้งหลายมีบิดาเป็นมนุษย์ที่ได้ตีสอนเรา และเราก็นับถือบิดานั้น ยิ่งกว่านั้นอีก เราควรจะอยู่ใต้บังคับของพระบิดาแห่งวิญญาณจิต และมีชีวิตจำเริญมิใช่หรือ"

2) การตีสอนเป็นการยืนยันถึงความรักและความสนพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อเรา

- ฮบ.12:6 "เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้น"

3) การตีสอนของพระเจ้านั้นมี 2 จุดประสงค์ด้วยกัน 

(ก) เพื่อไม่ให้เราถูกลงโทษด้วยกันกับโลก

- 1คร.11:31-32 "31แต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเอง เราคงไม่ต้องถูกทำโทษ 32เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้น พระองค์ทรงตีสอนเรา เพื่อมิให้เราถูกทรงพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลก"

(ข) เพื่อเราจะได้เข้าส่วนในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและรับการชำระให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ

- ฮบ.12:10-11 "10เพราะ บิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อย ตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้น แต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเรา เพื่อให้เราได้เข้าส่วนในวิสุทธิภาพของพระองค์ 11เมื่อมีการตี สอนนั้นดูไม่เป็นที่ชื่นใจเลย เป็นเรื่องเศร้าใจ แต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้น คือความชอบธรรมนั้นเอง"
- ฮบ.12:14 "จงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลาย และอุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย"

4) การตีสอนของพระเจ้ามีขั้นตอนที่เป็นไปได้ 3 ขั้น 

- จาก ฮบ.12:15-16 เราพบคำกรีก 3 คำที่แตกต่างกันที่ใช้ในการกล่าวถึงการตีสอนของพระเจ้า ซึ่งพระคัมภีร์ฉบับแปลที่ช่วยเราได้ในเรื่องนี้คือ ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย
- ฮบ.12:5-6 (ฉบับ อมตธรรมร่วมสมัย) "5บุตรของเราเอ๋ย อย่าดูหมิ่นการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า อย่าท้อใจเมื่อทรงตำหนิท่าน 6เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก และทรงลงโทษทุกคนที่ทรงรับเป็นบุตร"

(ก) ระดับที่ 1 – ตำหนิ (ฮบ.12:5 อย่าท้อใจเมื่อทรงตำหนิท่าน - ภ.กรีก elengcho อะเล็งโฆ)

- การตำหนิเป็นการเตือนด้วยคำพูด อาจจะสังเกตง่ายๆ ว่าเป็นเหมือนการสำนึกผิดที่แล่นเข้ามาในหัวของเรา หรือเหมือนใครมาเรียกชื่อเรา
- เราจะได้ยินการตำหนิของพระเจ้า แม้ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะเลือกตอบสนองการตำหนินี้ เช่น ได้ยินผ่านจิตสำนึก หรือคำพูดของคนอื่นในเวลาที่พอเหมาะ หรือผ่านพระคำของพระองค์หรือคำเทศนา หรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจเรา
- การเตือนด้วยวาจา เป็นการตีสอนที่คริสเตียนพบบ่อยที่สุด เราควรเปิดหูรับฟังเสมอ เพราะหากเราใจแข็งไม่ยอมฟัง ก็เท่ากับเราบังคับให้พระบิดาต้องตีสอนเราในระดับต่อไป

(ข) ระดับที่ 2 – ตีสอน (ฮบ.12:6 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก - ภ.กรีก paideuo ไพดือโอ)

- การตีสอนจะก่อให้เกิดความกังวลใจ อึดอัดใจ หรือทุกข์ใจ สิ่งที่เคยทำแล้วนำความยินดีมาสู่จิตใจก็จะไม่เกิดความยินดีเหมือนเดิม ความกดดันมีเพิ่มขึ้นในที่ทำงาน ที่บ้าน หรือต่อสุขภาพร่างกาย หรือการเงิน
- คริสเตียนจำนวนมากเป็นอย่างนี้ ดำเนินชีวิตในระดับของการตีสอนนี้ และบางครั้งก็ขาดความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น เขาไปร่วมกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มแคร์หรือคริสตจักรแต่ไม่เคยอิ่ม กลายเป็นคนที่คอยจ้องจับผิดพี่น้อง เสียความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า พอยกพระคัมภีร์มายังไม่ทันอ่านก็เป็นเหมือนอะไรที่หนักอึ้งแทนที่จะทำให้เบา ใจ
- หากฟังอาการนี้แล้วคุ้นๆ พี่น้องยังไม่ต้องทำอย่างอื่น แต่ให้หาบาปที่กำลังทำอย่างต่อเนื่องในชีวิตของเราที่ทำให้ถูกตัดขาดจากสิ่ง ที่ดีที่สุดของพระเจ้า แล้ว...กลับใจใหม่
- หากเราไม่ตอบสนอง เราก็กำลังผลักดันให้พระบิดาต้องใช้มาตรการระดับที่ 3

(ค) ระดับที่ 3 – ทำโทษหรือลงโทษ (ฮบ.12:6 และทรงลงโทษทุกคนที่ทรงรับเป็นบุตร - ภ.กรีก mastigoo มาสทิกอโอ)

- คำว่า “ลงโทษ” ที่ใช้ในตอนนี้ หมายถึงการเฆี่ยนหรือโบย เป็นการลงโทษแบบลงไม้ลงมือเพื่อทำให้เจ็บ เป็นคำเดียวกับที่ใช้ในหนังสือพระกิตติคุณที่ทหารโรมันทำกับพระเยซูก่อนตรึง พระองค์บนกางเขน (เป็นคนละคำกับคำว่า "ลงโทษ" ใน รม.8:1 ซึ่งหมายถึงการพิพากษาลงโทษคนไม่เชื่อ - ภ.กรีก katakrima คาทาคริมา)
- พี่น้องคิดว่ามีคริสเตียนกี่เปอร์เซ็นต์ที่เจอการลงโทษระดับนี้ - พระคัมภีร์กล่าวว่า “ทุกคน”
- หากเราถูกทำโทษหรือลงโทษระดับนี้ แสดงว่าเรากำลังดำเนินชีวิตในความบาปที่เปิดกว้างอย่างดื้อดึงไม่ใส่ใจ ทั้งๆ ที่รู้อยู่ว่าอะไรถูกต้อง ไม่ฟังคำตักเตือนใดๆ ของพระเจ้าก่อนหน้านี้
- พระเจ้าทรงจริงจังกับความบาประยะยาวและพระองค์จะจัดการ ผลที่ตามมานั้นรุนแรงเกินกว่าที่คริสเตียนส่วนใหญ่จะเข้าใจ ในเมืองโครินธ์สมาชิกทำบาปและไม่กลับใจและอย่างเปิดเผย และเข้าร่วมพิธีมหาสนิทอย่างไม่รู้สึกรู้สา อ.เปาโลจึงกล่าวว่าใน 1คร.11:30 ว่า “นี่คือสาเหตุที่พวกท่านหลายคนอ่อนแอและเจ็บป่วย และบ้างก็ล่วงหลับไป”
- พระคัมภีร์จึงเตือนเราอย่างหนักแน่นว่า "อย่าเพิกเฉยต่อการตีสอนของพระเจ้า"

5) ความทุกข์ยากหรือปัญหาในชีวิตคริสเตียน ไม่ใช่การตีสอนทุกครั้งไป แต่อาจเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในสิ่งต่อไปนี้:-

(ก) เป็นผลของสงครามฝ่ายวิญญาณต่อซาตาน

- อฟ.6:11-18
11   จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้
12   เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ
13   เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้น และเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้
14   เหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคง เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก
15   และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า
16   และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสีย
17   จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า
18   จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน

 

(ข) เป็นการทดสอบความเชื่อของเราและงานที่เราทำว่าเป็นของแท้

- 1ปต.1:6-7 "6ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดี ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้ จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆ 7เพื่อ การลองดูความเชื่อของท่าน อันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำ ซึ่งแม้เสียไปได้ก็ยังถูกลองด้วยไฟ จะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญเกิดศักดิ์ศรีและเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ"
- มธ.7:24-27 24"เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเรา และประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลา 25ฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น แต่เรือนมิได้พังลง เพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลา 26แต่ผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามเล่า เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลา สร้างเรือนของตนไว้บนทราย 27ฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น เรือนนั้นก็พังทลายลง และการซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่ง""
- 1คร.3:13-15 "13การ งานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็น เพราะวันเวลาจะให้เห็นได้ชัดเจน เพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟ ไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร 14ถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทน 15ถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไป ผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทน แต่ตัวเขาเองจะรอด แต่เหมือนดังรอดจากไฟ"

(ค) เป็นการเตรียมชีวิตของเราเพื่อให้สามารถหนุนใจคนอื่นที่เผชิญปัญหาเดียวกันได้ และเป็นการสำแดงพระคริสต์ในชีวิตของเรา

- 2คร.1:3-5 "3สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่าง 4พระองค์ ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้น ที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจ ซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า 5เพราะว่าเรามีส่วนทนทุกข์กับพระคริสต์มากฉันใด ความชูใจของเราเนื่องจากพระคริสต์ก็มากฉันนั้น"
- 2คร.4:8-10,12,16 "8เราถูกขนาบรอบข้าง แต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว เราจนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงกับหมดมานะ 9เราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้ง เราถูกตีลงแล้ว แต่ก็ไม่ถึงตาย 10เราแบก "ความตาย" ของพระเยซูไว้ที่กายเราเสมอ เพื่อว่า "ชีวิต" ของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้วย", 12เหตุฉะนั้นความตายจึงกำลังออกฤทธิ์อยู่ในเรา แต่ชีวิตกำลังออกฤทธิ์อยู่ในท่านทั้งหลาย, 16เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน"

 

6) ในทุกๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเรา(ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม) เราต้องแสวงหาพระเจ้า สำรวจชีวิตของเรา และละทิ้งทุกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความบริสุทธิ์ของพระเจ้า

- 2พศด.26:5 "และพระองค์ทรงตั้งพระองค์ที่จะแสวงหาพระเจ้า ในสมัยของเศคาริยาห์ผู้แนะนำพระองค์ในความยำเกรงพระเจ้า และตราบใดที่พระองค์แสวงหาพระเจ้า พระเจ้าทรงกระทำให้พระองค์เจริญ"
- สดด.3:4 "ข้าพระองค์ร้องทูลพระเจ้า และพระองค์ตรัสตอบข้าพระองค์จากภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค์"
- สดด.9:12 "เพราะพระองค์ทรงแก้แค้นแทนโลหิตและทรงเอาพระทัยใส่ในเขาทั้งหลาย พระองค์มิได้ทรงลืมคำร้องทุกข์ของผู้ถูกกดขี่"
- สดด.34:17 "เมื่อคนชอบธรรมร้องทูลขอ พระเจ้าทรงสดับ และทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขา"
- ฮบ.12:10,14 "10เพราะ บิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อย ตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้น แต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเรา เพื่อให้เราได้เข้าส่วนในวิสุทธิภาพของพระองค์", 14จงอุตส่าห์ ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลาย และอุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย"

ขอให้พระเกียรติทั้งสิ้นจงมีแด่พระเจ้า
ไม่สงวนลิขสิทธิ์โดย คริสเตียน มช. (Christian CMU)
http://www.christiancmu.com/2009-07-31-08-36-43/155-2010-04-01-08-32-58= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ
  ศาสนศาสตร์คืออะไร ทำไมต้องศาสนศาสตร์
ทำไมคริสตชนต้องรู้ศาสนศาสตร์ ต้องศึกษาศาสนศาสตร์ รู้พระคัมภีร์เฉยๆ ไม่ได้หรือ?
  จงออกไปประกาศข่าวประเสริฐ
เราจะนอนหลับได้อย่างไร เมื่อทุกๆวันมีผู้คนกำลังตายไปโดยไม่ได้รับความรอด
  ความรักสี่แบบและความรักคริสเตียน
ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ซึ่งบันทึกด้วยภาษากรีก ปรากฏคำเกี่ยวกับความรักอยู่ถึง 4 คำด้วยกัน ใช้บรรยาย ความรักที่แยกย่อยได้ถึง 4 ประเภท
  น้ำพระทัยของพระเจ้า
พระคัมภีร์ไม่ได้สอนเรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้าแก่เรา ให้เป็นแค่เพียงแค่ความรู้เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราในฐานะของผู้เชื่อ
  การตีสอนของพระเจ้า
บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้น เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้น
  การรับประทานอาหารที่ถวายรูปเคารพ
การกระทำของเราควรตั้งอยู่บนความรักที่มีต่อพระเจ้าและคนอื่นเป็นอันดับแรก หากความรักเป็น สิ่งแรกที่เราใช้ในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆ เราจะปฏิเสธที่จะทำหรือหนุนใจให้คนอื่นทำในสิ่งที่ทำให้ผู้เชื่อแม้แต่เพียง หนึ่งคนสะดุดซึ่งเป็นเหตุนำเขาไปสู่ความพินาศ
 
MORE
ดูทั้งหมด


 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources