คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  

= CHURCH =
Vision
นิมิต
Mission Statement
ข้อความพันธกิจ
Core Values
ค่านิยม
Pastor
ศิษยาภิบาล
Milestones
ความเป็นมา
Milestones
ความเป็นมา
 


  [ ประวัติศาสตร์คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ]
   

 

 

23 กุมภาพันธ์ 1991
การนมัสการครั้งแรกในนามของ “คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่” ที่โรงภาพยนตร์สุริวงค์ ถ.ท่าแพ

16 พฤศจิกายน 1991
ได้ย้ายมาใช้ที่ อาคารพานิชย์ 5 ชั้น (โรงเรียนเสริมสวยพริ้งเพรา เดิม) เลขที่ 73/2-3
ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน โดยจัดให้มีการนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีสถาปนาคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ในวันที่

9 ตุลาคม 1992 ได้รับการรับรองและเข้าเป็นสมาชิกของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1993
คริสตจักรต้องรับภาระค่าใช้จ่ายสูงมาก โดยเฉพาะค่าเช่าตึก เราจึงย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ บ้านเลขที่ 4/1 ถ.เสริมสุข ต.ช้างเผือก และย้ายสถานนมัสการไปที่ห้องประชุมภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาครูเชียงใหม่

1994
สมาชิกของคริสตจักรเพิ่มจำนวนมากขึ้นประกอบกับสภาพห้องประชุมของวิทยาลัยครู ที่ไม่เอื้ออำนวย เราจึงย้ายสถานนมัสการมาที่ สมาคมชาวจีนยูนาน เลขที่ 10/3 ถ.หัสดิเสวี ต.ศรีภูมิ จนถึงปัจจุบันนี้

1999
คริสตจักรได้ปรับโครงสร้างคริสตจักรให้เป็น “คริสตจักรเซลล์” ในช่วงระยะเวลาเพียงประมาณ 3 เดือน สมาชิกที่เข้ากลุ่มเซลล์เพียง 30% นั้นได้เพิ่มเป็น 80% และยังส่งผลให้เกิดระบบการศึกษาพระคัมภีร์อีกด้วย

2000
โดยพระคุณของพระเจ้านั้น ทำให้คริสตจักรได้มีความเข้าใจในการนมัสการแสวงพระพักตร์พระเจ้า

2000
ศิษยาภิบาลคริสตจักร คือ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ได้มีภาระใจอยากเห็นชาวเชียงใหม่อย่างน้อย 10% ได้พบความรักและสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ โดยมียุทธวิธี คือการอธิษฐานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคริสตจักรท้องถิ่น และจากภาระใจนี้เองได้นำไปสู่การรวมตัวกันอธิษฐานของศิษยาภิบาลคริสตจักร ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “อวยพรประเทศไทย(เชียงใหม่)” และนิมิตของคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ คือ “พลิกฟื้นเชียงใหม่” จึงเกิดขึ้น

25 ต.ค. 2001
ที่ปรึกษาได้อธิษฐานร่วมกันและได้รับนิมิตของคริสตจักร แผ่นดินพระคริสต์ เปลี่ยนแปลงชีวิต พลิกฟื้นชุมชน
ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา สมาชิกคริสตจักรได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยมีผู้มาร่วมนมัสการอย่างสม่ำเสมอประมาณ 130-200 คนต่อสัปดาห์ ทำให้เกิดการปรับโครงสร้างต่าง ๆ ทั้งทางด้านการบริหาร กลุ่มผู้นำ และสถานที่ เพื่อรองรับการขยายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราได้ย้ายสำนักงานมาที่ บ้านเลขที่ 16 ถ.หัสดิเสวี ต.ศรีภูมิ เพื่อให้สะดวกและอยู่ใกล้สถานนมัสการมากขึ้น

2004
คริสตจักรได้ซื้อที่ดินเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน ใกล้สี่แยกแอร์พอร์ท พลาซ่า

มิถุนายน 2008
ได้เริ่มโครงการถมที่ เพื่อปรับที่ดินให้เรียบร้อย สวยงาม

2009
เริ่มโครงการก่อสร้างอาคารคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่

2010
อาคารเสร็จเรียบร้อย พร้อมที่จะตอบสนองนิมิตที่ว่า “แผ่นดินพระคริสต์ เปลี่ยนแปลงชีวิต พลิกฟื้นชุมชน” เริ่มนมัสการครั้งแรกเมือวันที่ 4 กรกฏาคม 2010

2013
เปลี่ยนนิมิตรคริสตจักรเป็น “สร้างคริสตจักรแห่งการสร้างสาวกพระคริสต์เพื่อการพลิกฟื้นประเทศชาติ”

พันธกิจของเราคือ สร้างคริสตจักรที่สร้างสาวกพระคริสต์ ด้วยพระวจนะ และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้เขาแสวงพระพักตร์พระเจ้า จนส่งผลทำให้เกิดการพลิกฟื้นประเทศชาติ

  
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources