คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  
= SERVICE =
Sunday Service
รายการวัีนอาทิตย์
Worship Team
ทีมนมัสการ
Children Church
คริสตจักรเด็ก
Bible Classes
ชั้นเรียนพระคัมภีร์
Cell Groups
กลุ่มเซลล์
Pray Meeting
กลุ่มอธิษฐาน

คำเทศนา เรื่อง เส้นทางสู่ Destiny
โดย คุณพันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล 2019-08-18
MORE คำเทศนาทั้งหมด
นมัสการเช้าวันอาทิตย์
วรุณ วรรธนาศิรกุล

Date : 2019-06-09
MORE การนมัสการทั้งหมด

สูจิบัตรวันอาทิตย์
2014-09-21ภาษาไทย คลิก
English Click

MORE สูจิบัตรทั้งหมดCell Groups

กลุ่มเซลล์

 
   

ในปี คศ.1999 คริสตจักรได้นำรูปแบบของ
คริสตจักเซลล์ (Cell Church) มาใช้ โดยเน้นให้สมาชิกทุกคน มีโอกาสเข้าร่วมสามัคคีธรรมในระหว่างสัปดาห์ เพื่อรับการเสริมสร้างชีวิตและฝ่ายวิญญาณ ให้เติบโตขึ้นผ่านทางการนมัสการ และ การแบ่งปันพระวจนะ และเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับผู้ไม่เชื่อโดยผ่านทางสายสัมพันธ์ของสมาชิกใน กลุ่มเซลล์


กลุ่มเซลล์

พระธรรมกิจการ 2:44-47 กล่าวว่า “บรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกัน ณ ที่แห่งเดียว และทรัพย์สิ่งของของเขาเหล่านั้น เขาเอามารวมกันเป็นของกลาง เขาจึงได้ขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของ มาแบ่งให้แก่คนทั้งปวง ตามซึ่งทุกคนต้องการ เขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหาร และหักขนมปังตามบ้านของเขา ร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินด ีและใจกว้างขวาง ทุกวันเรื่อยไป ทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายซึ่งกำลังจะรอด มาเข้ากับพวกสาวกทุกวันๆ”
ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประสบการณ์การเข้ากลุ่มเซลล์ ติดต่อหัวหน้าเซลล์ใกล้บ้านคุณ

กลุ่มเซลล์คืออะไร
กลุ่มเซลล์ คือการรวมกลุ่มเล็กๆ ที่มีทั้งอนุชน ผู้ใหญ่ หรือครอบครัว เป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตซึ่งกันและกัน นอกจากการแบ่งปันนี้ สมาชิกในกลุ่มจะได้เรียนรู้จักพระคำของพระเจ้า แลกเปลี่ยนความคิดและสร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยปกติกลุ่มเซลล์จะมีสมาชิกประมาณ 7-14 คน หัวหน้าเซลล์จะเป็นผู้ดูแลในแต่ละกลุ่มเซลล์ มีการนมัสการและแบ่งปันพระวจนะ เพื่อเสริมสร้างสมาชิกให้รู้จักพระเยซูองค์ พระผู้ช่วยให้รอดมากยิ่งขึ้น กลุ่มเซลล์แต่ละกลุ่มจะใช้บ้านของสมาชิกคนใดคนหนึ่งเพื่อหนุนใจ แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคน เหมือนกับเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน นอกจากนั้นในกลุ่มเซลล์ก็ยังเป็นที่ที่สมาชิกแต่ละคน จะรับการอธิษฐานเผื่อ และสามารถอธิษฐานเผื่อผู้อื่นได้ด้วย

รูปแบบการทำเซลล์เป็นอย่างไร
โดยปกติรูปแบบกลุ่มเซลล์จะเป็นอย่างนี้ สมาชิกมารวมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นขึ้น เรียกว่าการสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน จะมีการสรรเสริญและนมัสการพระเจ้าด้วยกัน แบ่งปันประสบการณ์และปัญหาซึ่งกันและกัน บางกลุ่มเซลล์จะเริ่มต้นด้วยการเล่นเกมด้วยกัน เพื่อคลายความเครียดที่อาจ เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์และสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองมากขึ้น หัวหน้าเซลล์จะแบ่งปันพระวจนะโดยใช้คำเทศนาในแต่ละอาทิตย์ หลังจากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น และหนุนใจให้สมาชิก อธิษฐานตามนั้น

ทำไมเราต้องไปกลุ่มเซลล์
กลุ่มเซลล์สนับสนุนให้คุณได้มีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องในคริสตจักร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ช่วยให้คุณได้เข้าใจพระวจนะผ่านทางการแบ่งปัน และการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้คุณได้รับการพัฒนาชีวิตและเติบโตเป็นผู้นำต่อไป ช่วยให้คุณรู้จักการประยุกต์ใช้พระวจนะของ พระเจ้าสำหรับการดำเนินชีวิตประจำ วัน และดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณผ่านผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเซลล์จะช่วยคุณให้มีความมั่นใจใน การแบ่งปันพระกิตติคุณ ให้กับเพื่อนหรือคนที่คุณรัก และทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จ

 

 

 

  Cell Group
The bible in Acts 2:44-47 says
"All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had needed. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved"
Join us to experience what a cell group is all about. Talk to the cell’s leader for a suitable Cell group near you


What is a cell Group?
A cell Group comprises of a small group of youths, young adults or families who come together regularly to share their lives with one another. Throughout this sharing, group members are also nurtured in the Word of God via discussion groups and creative games. The Cell group generally consists of between seven to fourteen people. A facilitator, who is mentoring an apprentice, leads each Cell group, which meets up once a week to learn the Word of God and worship Christ as a celebration of their salvation. The group usually meets in one of the members' home where they are encouraged to share and account to one another about their life experiences, much alike family members. The Cell group also provides an environment of prayer whereby members can pray for each other's needs.

What is a typical Cell Group setting like?
In a normal Cell group setting, members come together and build strong friendships, also know as fellowship, with each other. This is usually done through the praise and worship of God as a group plus the sharing of one another's lives/struggles. Typically, the group will start with some light-hearted games to ease the burdens of the week and to enjoy a cosy atmosphere. The facilitator will then chair a discussion based on the previous weekend sermon message and encourage the group through prayers.

Why should I join a Cell group?
A Cell group offers you the opportunities of interacting within a community to build intimate personal relationships with other like-minded individuals. It helps you to understand the Word of God through various teachings and discussions, which are beneficial in character and leadership development. It also teaches you how to apply the Word of God into your daily living and provides you with an avenue for mentorship by a more mature Christian. With these newfound skills from Cell group, you will be able to successfully spread the Gospel to your friends and loved ones, thereby fulfilling the Great Commission as stipulated in the Bible.

     

 
 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources