คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  

= CHURCH =
Vision
นิมิต
Mission Statement
ข้อความพันธกิจ
Core Values
ค่านิยม
Pastor
ศิษยาภิบาล
Milestones
ความเป็นมา
Core Values

ค่านิยม
   นิยาม

บนพื้นฐานของสิ่งที่เราเชื่อเราเห็นว่าอะไรสำคัญบ้าง อะไรคือหลักปฏิบัติที่เราเชื่อมั่นว่าจะไม่สามารถประนีประนอมได้ซึ่งส่งผล ต่อวิถีชีวิตของเรา

On the basis of what we believe, what do we see as important? What are the non-negotiable convictions that affect the way we live.
ค่านิยม

1. วิถีชีวิตที่ตั้งใจสนิทสนมกับพระเจ้า

2. การให้ความสำคัญของครอบครัว และการรับใช้พระเจ้าร่วมกัน

3. การตั้งใจทำทุกสิ่งสุดความสามารถแด่พระเจ้า

4.การให้เกียรติและการมีท่าทีเชิงบวกในความสัมพันธ์ต่อกันและกัน

5. การเปิดโอกาสให้พระวิญญาณเคลื่อนไหวอย่างอิสระไม่ว่าจะโดยพระวจนะ ของประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ หรือการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติ


  Value

1.
A lifestyle of intimacy with God

2. The importance of family and serving God in unity

3. To give our best unto God in everything we do

4. Honoring one another through positive and Godly attitudes

5. Make room for the Holy Spirit to work freely whether it be through the Word of God, the gifts of the Holy Spirit or through signs and wonders

  
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources