คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  

= CHURCH =
Vision
นิมิต
Mission Statement
ข้อความพันธกิจ
Core Values
ค่านิยม
Pastor
ศิษยาภิบาล
Milestones
ความเป็นมา
Mission

ข้อความพันธกิจ
 
   
 


พันธกิจของเราคือ สร้างคริสตจักรที่สร้างสาวกพระคริสต์ ด้วยพระวจนะ และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้เขาแสวงพระพักตร์พระเจ้า จนส่งผลทำให้เกิดการพลิกฟื้นประเทศชาติ

“Our mission is to plant churches that disciple believers with the Word of God and the power of the Holy Spirit, bringing them to seek His face resulting in the nation’s transformation...”


 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources