คู่มือเฝ้าเดี่ยว

คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมิถุนายน 2019
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤษภาคม 2019
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนเมษายน 2019
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมีนาคม 2019
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกุมภาพันธ์ 2019
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมกราคม 2019


คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนธันวาคม 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤศจิกายน 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนตุลาคม 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกันยายน 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนสิงหาคม 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกรกฎาคม 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมิถุนายน 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤษภาคม 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนเมษายน 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมีนาคม 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกุมภาพันธ์ 2018
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมกราคม 2018


คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนธันวาคม 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤศจิกายน 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนตุลาคม 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกันยายน 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนสิงหาคม 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกรกฎาคม 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมิถุนายน 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤษภาคม 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนเมษายน 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมีนาคม 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกุมภาพันธ์ 2017
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมกราคม 2017


คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนธันวาคม 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤศจิกายน 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนตุลาคม 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกันยายน 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนสิงหาคม 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกรกฎาคม 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมิถุนายน 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤษภาคม 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนเมษายน 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมีนาคม 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกุมภาพันธ์ 2016
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมกราคม 2016


คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนธันวาคม 2015
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤศจิกายน 2015
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนตุลาคม 2015
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกันยายน 2015
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนสิงหาคม 2015
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกรกฎาคม 2015
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมิถุนายน 2015
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤษภาคม 2015
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนเมษายน 2015
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมีนาคม 2015
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกุมภาพันธ์ 2015
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมกราคม 2015คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนธันวาคม 2014
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤศจิกายน 2014
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนตุลาคม 2014
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกันยายน 2014
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนสิงหาคม 2014
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกรกฎาคม 2014
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมิถุนายน 2014
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤษภาคม 2014
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนเมษายน 2014
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมีนาคม2014
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกุมภาพันธ์ 2014
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมกราคม 2014คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนธันวาคม 2013
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤศจิกายน 2013
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนตุลาคม 2013
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกันยายน 2013
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนสิงหาคม 2013
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกรกฏาคม 2013
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมิถุนายน 2013
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤษภาคม 2013
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนเมษายน 2013
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมีนาคม 2013
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกุมภาพันธ์ 2013
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมกราคม 2013

 


คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนธันวาคม 2012
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤศจิกายน 2012
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนตุลาคมคม 2012
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกันยายน 2012
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนสิงหาคม 2012
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกรกฎาคม 2012
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมิถุนายน 2012
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤศภาคม 2012
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนเมษายน 2012
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมีนาคม 2012
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกุมภาพันธ์ 2012
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมกราคม 2012


คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนธันวาคม 2011
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤศจิกายน 2011
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนตุลาคม 2011
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกันยายน 2011
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนสิงหาคม 2011
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกรกฎาคม 2011
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมิถุนายน 2011
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนพฤศภาคม 2011
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนเมษายน 2011
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมีนาคม 2011
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนกุมภาพันธ์ 2011
คู่มือเฝ้าเดี่ยว เดือนมกราคม 2011
     

คู่มือเฝ้าเดี่ยวสำหรับผู้เชื่อใหม่

  Download คู่มือเฝ้าเดี่ยวสำหรับผู้เชื่อใหม่  
     

บทเรียนสำหรับผู้เชื่อใหม่


เล่ม 1 เล่ม 2 เล่ม 3
คำนำเล่มที่ 1 คำนำเล่มที่ี 2 คำนำเล่มที่ 3
01 บทเรียนมั่นใจในความรอด 11 พิธีบัพติศมาและมหาสนิท 2 21 ชนะการทดลอง
02 ความเชื่อ 12 มนุษย์ 22 คริสเตียนกับประเพณี
03 ความบาป 13 พระเจ้า 23 การให้อภัย
04 บทเรียนการอธิษฐาน 14 พระเจ้าพระบิดา 24 การรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
05 บทเรียนการเฝ้าเดี่ยว 15 พระเจ้าพระบุตร 25 สิทธิอำนาจ
06 พระคัมภีร์ 16 พระเจ้าพระวืญญาณบริสุทธิ์ 26 ชนะความหยิ่งด้วยความถ่อมใจ
07 บทเรียนการนมัสการ 17 ทูตสวรรค์และซาตาน 27 ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม
08 บทเรียนกลุ่มเซลล์ 18 ความรักต่อพระเจ้า 28 ใช้วาจาอย่างถูกต้อง
09 คริสตจักร revised 19 การรับใช้ 29 มีวินัย
10 มหาสนิทและถวายทรัพย์ 20 การเป็นพยาน การประกาศ 30 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
     


sources