คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  สิงหาคม 2020

จากใจศิษยาภิบาล

          คำนิยามของสาวกพระคริสต์

สาวกของพระคริสต์คือผู้ที่อุทิศตัวอย่างเต็มที่ติดตามพระเยซู

ผู้ซึ่งยึดมั่นคำสอนของพระองค์อย่างเต็มที่และให้คำสอนนั้นเป็นเข็มทิศนำชีวิตและการประพฤติของเขา เขาได้คำนวณราคาของการเป็นสาวกและยินดีที่จะจ่ายราคาไม่ว่าจะเท่าไรก็ตาม เขามอบชีวิตทั้งหมดของเขาให้พระเยซูทรงเป็นจอมเจ้านายของเขา

          การเป็นสาวกของพระคริสต์ไม่ได้อยู่กับที่ แต่ต้องมีการพัฒนาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ

          พี่น้องครับ พระเจ้าทรงให้เราอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงมีงานให้เราทำ เหมือนกับในครอบครัว เมื่อเราเป็นเด็ก เราได้รับการดูแล เลี้ยงดู และเมื่อเราโตขึ้น เรามีงานที่ต้องรับผิดชอบ

          แล้วอะไรคืองานของสาวกพระคริสต์

          พระเยซูคริสต์ได้มอบงานให้เราทำไว้ใน มธ.28.19-20

19 เพราะ?ฉะนั้น ท่าน?ทั้ง?หลาย?จง?ออก?ไป?และ?นำ?ชน?ทุก?ชาติ?มา?เป็น?สา?วก?ของ?เรา จง?บัพ?ติศ?มา?พวก?เขา?ใน?พระ?นาม?ของ?พระ?บิดา พระ?บุตร และ?พระ?วิญ?ญาณ?บริ?สุทธิ์

20 และ?สอน?พวก?เขา?ให้?ถือ?รัก?ษา?สิ่ง?สาร?พัด?ที่?เรา?สั่ง?พวก?ท่าน?ไว้ และ?นี่?แน่ะ เรา?จะ?อยู่?กับ?ท่าน?ทั้ง?หลาย?เสมอ?ไป จน?กว่า?จะ?สิ้น?ยุค

          ถ้าเราดูเนื้องานที่เราได้รับมอบหมายคือ ประกาศกับชนทุกชาติ สอนเขาให้เป็นสาวกที่ดำเนินชีวิตตามพระวจนะที่พระองค์ได้มอบไว้ให้นั้น งานนี้ไม่ใช่ง่ายเป็นงานที่ยากมาก

          แล้วเราจะทำได้หรือ จะทำอย่างไร เพื่อให้สำเร็จ

          พระเยซูคริสต์ทรงทราบว่า มันยาก และพระองค์ก็ได้มอบวิธีการให้กับเราคือ  มก.12.30 พวก?ท่าน?จง?รัก?องค์?พระ?ผู้?เป็น?เจ้า?ผู้?เป็น?พระ?เจ้า?ด้วย?สุด?ใจ?ของ?ท่าน ด้วย?สุด?จิต?ของ?ท่าน ด้วย?สุด?ความ?คิด?ของ?ท่านและ?ด้วย?สุด?กำ?ลัง?ของ?ท่าน

          เราจะทำงานพระเจ้าให้สำเร็จ วิธีการคือ รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ สุดกำลัง สุดความคิด เริ่มต้นที่รักพระเจ้าก่อน แล้วค่อยเริ่มงานพันธกิจ

          ทุกสิ่งที่เราทำในโลกนี้ล้วนเป็นงานพันธกิจทั้งสิ้น ดังนั้น เราต้องมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องคือรักพระเจ้า สุดจิตสุดใจ สุดกำลัง สุดความคิด เมื่อนั้น งานทุกอย่างที่เราทำจะประสบความสำเร็จ

          พี่น้องครับ เราในฐานะที่เป็นสาวกพระคริสต์ ให้เราติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันในการศึกษาพระวจนะ อธิษฐาน ภาวนาพระวจนะของพระองค์ รักพระองค์สุดจิตสุดใจ สุดกำลัง สุดความคิด

          และแน่นอนที่เราจะเกิดผล และประสบความสำเร็จ

          พระเจ้าทรงอวยพระพร
 

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
ศิษยาภิบาล คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่

 

 
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ
  สิงหาคม 2020
สาวกของพระคริสต์คือผู้ที่อุทิศตัวอย่างเต็มที่ติดตามพระเยซู ผู้ซึ่งยึดมั่นคำสอนของพระองค์อย่างเต็มที่และให้คำสอนนั้นเป็นเข็มทิศนำชีวิตและการประพฤติของเขา เขาได้คำนวณราคาของการเป็นสาวกและยินดีที่จะจ่ายราคาไม่ว่าจะเท่าไรก็ตาม เขามอบชีวิตทั้งหมดของเขาให้พระเยซูทรงเป็นจอมเจ้านายของเขา..
  เมษายน 2020
พี่น้องครับ ในเดือนที่ผ่านมาผมได้หนุนใจพี่น้องเรื่องการอธิษฐาน และผมได้บอกว่าการอธิษฐานนั้นมีพื้นฐาน 2 ประการที่เราต้องเข้าใจคือ การอธิษฐานที่จะเกิดผลนั้น เป็นการอธิษฐานโดยการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า และการอธิษฐานที่จะเกิดผลนั้น เราต้องยอมจำนนต่อพระเจ้า...
  ตุลาคม 2019
พี่น้องครับ ผมได้พูดถึงเรื่องการเกิดผล และความสำเร็จมาหลายๆ เดือนแล้ว ผมมีความรู้สึกว่า พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ทรงต้องการให้เราเกิดผล มีความสำเร็จในชีวิตทุก ๆ ด้าน พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้เราล้มเหลวในชีวิตเลย..
  กันยายน 2019
ในพระธรรมยอห์นบทที่ 15 นั้นพระเยซูคริสต์ได้สอนให้กับเหล่าสาวกเรื่องเกี่ยวกับการเกิดผลว่าวิธีจะเกิดผลนั้นทำอย่างไร อะไรคือองค์ประกอบของการเกิดผล พระองค์ทรงสอนเรื่องนี้หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสกับเหล่าสาวก..
  กรกฎาคม 2019
มาร์ติน ลูเธอร์ บาทหลวงผู้เริ่มต้นประกาศว่า มนุษย์ได้รับความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อนั้นได้กล่าวไว้ว่า Were it not for tribulations, I would not have understood the scriptures หากไม่ใช่เพราะการข่มเหงแล้วละก็ ข้าพเจ้าคงไม่สามารถเข้าใจพระวจนะได้..
  มิถุนายน 2019
ในหนังสือ Growing Deep in Faith เขียนโดย Edmund Chan ศิษยาภิบาลคริสตจักร Covenant Evangelical Free Church. ในสิงคโปร์ได้กล่าวไว้อย่างน่าประทับใจดังนี้ว่า...
 
MORE
ดูทั้งหมด


 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources