คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  กรกฎาคม 2019

จากใจศิษยาภิบาล

          มาร์ติน ลูเธอร์ บาทหลวงผู้เริ่มต้นประกาศว่า มนุษย์ได้รับความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อนั้นได้กล่าวไว้ว่า Were it not for tribulations, I would not have understood the scriptures หากไม่ใช่เพราะการข่มเหงแล้วละก็ ข้าพเจ้าคงไม่สามารถเข้าใจพระวจนะได้

          มาร์ติน ลูเธอร์ ผู้ทำให้ความจริงของพระเจ้านั้นเป็นประจักษ์กับมนุษย์นพูดเช่นนี้ มาจากประสบการณ์ที่ทุกข์ยากลำบากของท่าน แต่ท่านไม่ได้ถูกความยากลำบากนั้นคว่ำท่านลงเลย ท่านกลับได้รับพระพรผ่านความทุกข์ยากลำบากนั้น เพราะความทุกข์ยากลำบากนั้นได้มีส่วนทำให้ท่านเข้าใจพระวจนะมากขึ้น ทำไม มาร์ติน ลูเธอร์จึงสามารถยืนหยัดเช่นนั้นได้

          เพราะท่านได้รู้จักพระเจ้าที่ท่านนมัสการ
          และท่านรู้จักพระเจ้าได้โดยวิธีไหน

          ในยุคสมัยของมาร์ติน ลูเธอร์นั้น ประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิที่จะอ่านพระวจนะของพระเจ้าได้ มีเพียงนักบวชเท่านั้นที่อ่านได้ และเพราะการที่มาร์ติน ลูเธอร์เป็นนักบวชและใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าอย่างมาก จนท่านได้เห็นว่าการที่ศาสนจักรสมัยนั้นทำการขายบัตรล้างบาป เพื่อว่า คนที่อยากไปสวรรค์ต้องซื้อบัตรล้างบาปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะพระคัมภีร์บอกไว้ว่า ความรอดนั้นมาโดยพระคุณของพระเจ้า เพราะความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้าคือยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้นถึงจะไปสวรรค์ได้

          ท่านมีความเข้าใจและรู้พระวจนะ ท่านได้รู้จักพระเจ้าลึกซึ้งและสนิทสนม ดังนั้นเมื่อท่านเจอความยากลำบากท่านจึงยืนหยัดได้ และไม่เพียงแต่ที่ท่านยืนหยัดเท่านั้น แต่ความลำบากนั้นทำให้ท่านเข้าใจพระวจนะด้วย

โดยพระวจนะของพระเจ้า ทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้น
โดยพระวจนะของพระเจ้า ทำให้เราสนิทสนมกับพระองค์มากขึ้น
โดยพระวจนะนั้นทำให้สามารถเผชิญกับความยากลำบากได้ และในอีกทางหนึ่งจากประสบการณ์ของมาร์ติน ลูเธอร์นั้น ความยากลำบากนั้น ทำให้ท่านเข้าใจพระวจนะมากขึ้นด้วย

          พี่น้องครับ ผมหนุนใจให้เราเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ ภาวนาพระวจนะของพระองค์อย่างสม่ำเสมอ แล้วท่านจะสามารถเผชิญความยากลำบากได้เหมือนประสบการณ์ของมาร์ติน ลูเธอร์ และความยากลำบากนั้น จะทำให้ท่านเข้าใจพระวจนะมากขึ้นด้วย

          พระเจ้าทรงอวยพระพร

 

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ
  ตุลาคม 2019
พี่น้องครับ ผมได้พูดถึงเรื่องการเกิดผล และความสำเร็จมาหลายๆ เดือนแล้ว ผมมีความรู้สึกว่า พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ทรงต้องการให้เราเกิดผล มีความสำเร็จในชีวิตทุก ๆ ด้าน พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้เราล้มเหลวในชีวิตเลย..
  กันยายน 2019
ในพระธรรมยอห์นบทที่ 15 นั้นพระเยซูคริสต์ได้สอนให้กับเหล่าสาวกเรื่องเกี่ยวกับการเกิดผลว่าวิธีจะเกิดผลนั้นทำอย่างไร อะไรคือองค์ประกอบของการเกิดผล พระองค์ทรงสอนเรื่องนี้หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสกับเหล่าสาวก..
  กรกฎาคม 2019
มาร์ติน ลูเธอร์ บาทหลวงผู้เริ่มต้นประกาศว่า มนุษย์ได้รับความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อนั้นได้กล่าวไว้ว่า Were it not for tribulations, I would not have understood the scriptures หากไม่ใช่เพราะการข่มเหงแล้วละก็ ข้าพเจ้าคงไม่สามารถเข้าใจพระวจนะได้..
  มิถุนายน 2019
ในหนังสือ Growing Deep in Faith เขียนโดย Edmund Chan ศิษยาภิบาลคริสตจักร Covenant Evangelical Free Church. ในสิงคโปร์ได้กล่าวไว้อย่างน่าประทับใจดังนี้ว่า...
  พฤษภาคม 2019
พี่น้องที่รักครับ ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่นั้น เราได้หนุนใจ สนับสนุนให้มีการแบ่งปันพระพรจากการเฝ้าเดี่ยวร่วมกัน เราได้ฟังคำพยานที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในชีวิตของพี่น้อง..
  พฤษภาคม 2019
พี่น้องที่รักครับ ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่นั้น เราได้หนุนใจ สนับสนุนให้มีการแบ่งปันพระพรจากการเฝ้าเดี่ยวร่วมกัน เราได้ฟังคำพยานที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในชีวิตของพี่น้อง..
 
MORE
ดูทั้งหมด


 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources