คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  จุมพิตพระพักตร์


 

พระเจ้าทรงแสวงหาคนเหล่านั้นที่ไม่เพียงรักพระองค์ แต่หลงรักพระองค์  ในพระคัมภีร์เดิมคำภาษาฮีบรูสำหรับการนมัสการ คือ shachah ซึ่งมีความหมายว่า “หมอบลงต่ำ, หมอบกราบลงด้วยความจงรักภักดีต่อราชวงศ์กษัตริย์หรือต่อพระเจ้า” ส่วนในพระคัมภีร์ใหม่ คำว่า “นมัสการ” เป็นคำศัพท์ภาษากรีก proskuneo ซึ่งมีความหมายว่า “จูบหรือเหมือนอย่างสุนัขที่เลียมือนายของมัน” รูปแบบของกรีกคือคุกเข่าแทบเท้าผู้หนึ่ง และโน้มตัวไปซบข้างหน้าเพื่อแสดงถึงการเทิดทูนบูชา การนมัสการแบบพระคัมภีร์เดิมคือคุกกราบด้วยความรักเทิดทูน ส่วนการนมัสการแบบพระคัมภีร์ใหม่ก็จะมีการจุมพิตเพิ่มเข้าไปด้วย

 

            การนมัสการเป็นการหันเหชีวิตจากการไขว่คว้าและความกังวลของโลกไปที่พระเจ้า เป็นชีวิตที่เอ่อล้นด้วยความรักอันเร่าร้อนต่อพระเจ้า เป็นชีวิตที่เฝ้าจุมพิตพระพักตร์พระเจ้าเรื่อยไป พระเจ้าไม่ต้องการให้เราแค่จัดเวลานมัสการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่ทรงปรารถนาให้ทั้งชีวิตของเราเป็นการนมัสการแด่พระองค์ อย่างไรก็ตามศัตรูก็พยายามวางกับดักเพื่อจะลักเอาการนมัสการพระเจ้าไปจาก ชีวิตเรา ซึ่งอาจเป็นกับดักของความเย่อหยิ่ง (สภษ.16:18; อสย.14:12-14) กับดักของธรรมเนียมปฏิบัติ (มก.7:13) กล่าวคือมนุษย์ใช้หลักการที่สร้างขึ้นเพื่อสอนให้ผู้คนเข้าหา   พระเจ้าในแบบศาสนา ซึ่งโดยมากแล้วเป็นแค่การนมัสการพระเจ้าที่ปาก แต่จิตใจยังห่างไกลจากพระเจ้า การนมัสการไม่ใช่การทำตามธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาในคริสตจักร แต่การนมัสการผุดขึ้นจากหัวใจที่ได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ การนมัสการที่แท้จริงจะไหลออกจากมือที่สะอาดและใจที่บริสุทธิ์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้ที่ตกอยู่ในกับดักของธรรมเนียมปฏิบัติ ก็จะตกอยู่ในกับดักของการตัดสินผู้อื่น และกับดักของวิญญาณแห่งการวิพากษ์วิจารณ์ด้วย เพราะคนที่ยึดติดกับธรรมเนียมปฏิบัติจะไวในการตัดสินและกล่าวโทษพวกที่ถือ ธรรมเนียมปฏิบัติอย่างอื่น ตราบใดที่เรายังพูดถึงความอ่อนแอของผู้อื่น เราก็ไม่มีเวลาที่จะเปิดให้พระเจ้าทรงชำระเราจากความอ่อนแอของเรา และนั่นจะฉุดรั้งเราไม่ให้เข้าสู่การนมัสการ กับดักอย่างอื่นที่ศัตรูอาจใช้ล่อลวงเราได้อีก คือกับดักของการไม่ให้อภัย กับดักของการนินทา กับดักของวิญญาณศาสนา ผู้นมัสการที่แท้จะแสวงหาความสัมพันธ์กับพระเจ้า ไม่ใช่ระบบศาสนาที่อ้างว่ารู้เรื่องพระเจ้า  รวมทั้งกับดักของการบ่น ซึ่งมักจะทำให้เราจดจ่ออยู่ที่ปัญหาหรือบุคคลอื่น แทนที่จะจดจ่ออยู่ที่พระเยซู

 

               ดาวิดเป็นบุคคลตัวอย่างของผู้นมัสการพระเจ้า ดาวิดมีหัวใจที่ถวิลหาการทรงสถิตของพระเจ้า ความถวิลหานี้ไม่สามารถถูกเติมได้ด้วยการรับใช้ หรือการยอมรับจากผู้คน หรือแม้แต่ความผูกพันในคริสตจักร ดาวิดปรารถนาที่จะอยู่ในนิเวศของพระเจ้าเพื่อชมความงดงามขององค์พระผู้เป็น เจ้า เมื่อพระเจ้าทรงมองดูหัวใจของดาวิด พระองค์ทรงพบหัวใจที่แสวงหาพระเจ้า หัวใจที่แตกสลายต่อพระพักตร์พระเจ้า และเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ต่อพระพักตร์พระองค์            การนมัสการที่แท้จะต้องเป็นการแสดงออกของความรัก การนมัสการเริ่มต้นด้วยความรักของพระเจ้า เมื่อเรารับความรักที่ทรงมีต่อเรา เราก็จะตอบสนองต่อรักนั้น เมื่อเราเริ่มตื่นตัวต่อความรักของพระเจ้า เราก็จะตอบพระองค์ด้วยการนมัสการ การนมัสการเป็นพาหนะที่จะนำเราเข้าสู่การทรงสถิตของพระเจ้า การนมัสการนั้นเกี่ยวกับการทรงสถิตที่ลงมาและสัมผัสเราในขณะที่ทรงรอคอยการ ตอบสนองของเรา การนมัสการนั้นเกี่ยวกับการรักพระเจ้า สิ่งที่สำคัญสุดยอดของการนมัสการก็คือการที่พระองค์ทรงเชิญเราเข้าสู่การทรง สถิตของพระองค์ ไม่ใช่เราเชิญพระองค์มาอยู่ต่อหน้าเรา การนมัสการจะนำเราเข้าสู่สามัคคีธรรมกับพระเจ้า และสามัคคีธรรมจะนำสู่การทรงสำแดง พระเจ้าทรงสัมผัสเราด้วยการทรงสถิตเพราะพระองค์ปรารถนาที่จะมีสามัคคีธรรม กับเรา

 

            เราถูกสร้างมาให้นมัสการ แล้วจึงถูกเรียกเข้าสู่การรับใช้ แต่คนจำนวนมากคิดว่าตนเองถูกสร้างมาเพื่อจะรับใช้และได้รับการทรงเรียกให้ นมัสการ ความแตกต่างระหว่างการนมัสการและการรับใช้นั้น กล่าวคือการรับใช้คือสิ่งที่ลงมายังเราจากพระบิดาโดยผ่านทางพระบุตรโดยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้รับใช้พระเจ้าจะเคลื่อนไปได้ด้วยการเจิมตามพระประสงค์ของพระเจ้าในงานรับ ใช้นั้นๆ ส่วนการนมัสการคือสิ่งที่ขึ้นไปจากผู้เชื่อโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณผ่านทาง พระบุตรขึ้นไปยังพระบิดา การรับใช้ถูกส่งจากพระเจ้าลงมาถึงเรา ส่วนการนมัสการถูกส่งจากเราขึ้นไปถึงพระเจ้า การรับใช้คือสิ่งที่เราทำ ส่วนการนมัสการคือสิ่งที่เราเป็น

 

            สภาพฝ่ายวิญญาณของเราเป็นปัจจัยหลักที่การนมัสการของเราจะได้รับการยอมรับ หรือไม่ “คุณค่า” ของการนมัสการนั้นขึ้นอยู่กับความจริงใจของผู้นมัสการ “พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” (ยน.4:24) การนมัสการด้วยจิตวิญญาณคือการนมัสการโดยมีพระคำของพระเจ้าอยู่ในมือ และมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในหัวใจ พระบิดาทรงแสวงหาคนเหล่านั้นที่จะนมัสการพระองค์ สิ่งแรกสุด คือ “จิตวิญญาณ” และที่สองคือ “ความจริง” พระเจ้าทรงแสวงหาผู้นมัสการไม่ใช่การนมัสการ

 

            ผู้ที่ถวิลหาพระเจ้าและนมัสการพระองค์ พระองค์จะเทพระสิริของพระองค์แก่เขา เฉกเช่นใบหน้าของโมเสสไม่ได้ทอแสงแห่งพระสิริเมื่อเขาข้ามทะเลแดง แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเขาถวิลหาพระเจ้า พระสิริของพระเจ้าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ผู้คนรอบข้างจะรู้ว่าเราเปลี่ยนไป เพื่อเราจะถวายสง่าราศีแด่พระเจ้า เพื่อนำคนหลงหายมาถึงความรอด เพื่อคนป่วยจะได้รับการรักษาและคนที่ถูกผูกมัดจะเป็นอิสระ และนี่คือการสำแดงที่แท้จริงแห่งพระสิริของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์

 

             การนมัสการจะนำมาซึ่งการรื้อฟื้นและการเยียวยารักษา การนมัสการจะซ่อมสร้างส่วนที่เสียหายไปเนื่องจากความบาป การนมัสการจะซ่อมแซมและสร้างขึ้นใหม่ การนมัสการที่แท้จะนำมาซึ่งการรื้อฟื้น การรื้อฟื้นแท่นบูชาแห่งการนมัสการก็จะทำให้ผู้นมัสการได้รับการรื้อฟื้น ด้วย เมื่อเราสร้างแท่นบูชาแห่งการนมัสการขึ้นใหม่ การนมัสการก็จะสร้างเราขึ้นใหม่ด้วย

 


ข้อมูลจาก : http://www.gracezone.org/index.php/bible-study/350-2009-03-11-12-38-38
และพบกับบทความดีๆอีกมากมายได้ที่ >> http://www.gracezone.org

 
= RESOURCES =
Sermon
คำเทศนา
Sermon Series
ชุดคำเทศนา
Worship
นมัสการวันอาทิตย์
Acts News
ข่าวคริสตจักร
Article
บทความน่าสนใจ
Music
เพลงนมัสการ
Movies
หนังน่าสนใจ
Book
หนังสือแนะนำ
Sources
บทเรียนสำหรับสมาชิก
Worship Song
เนื้อเพลงนมัสการ
  บุรุษจากสวรรค์
คุณหยุน หลิวเจิ้นยิง ผู้รับใช้พระเจ้าในประเทศจีน ถ้าคริสเตียนอ่านแล้ว ต้องร้องไห้ แน่นอน เพราะคุณหยุน ได้เผชิญกับความยากลำบาก นานัปประการ นอกจากตัวอย่างเรื่อง พระคัมภีร์ที่คนกระหาย อยากอ่าน แต่ขาดแคลนแล้ว ยังมีการจำกัดเสรีภาพ ในความเชื่อ การห้ามเผยแพร่ข่าวประเสริฐ การทำร้ายร่างกาย และประหารชีวิตคริสเตียน ชาวจีน เหมือนยุคของอัครทูต มีการกล่าวร้าย ยัดข้อหาเป็นอาชญากรตัวฉกาจ เพียงเพราะแบ่งปันเรื่องราวความรัก องค์พระเยซูคริสต์เจ้า
  นมัสการฟื้นโลก (Emerging Worship)
บทเพลงใหม่ในแผ่นดินโลก คือบทเพลงแห่งการนมัสการ หนังสือนมัสการฟื้นโลก คือเสียงเรียกสำหรับผู้นมัสการสายพันธุ์ใหม่ ผู้ซึ่งได้ยินเสียงแห่งสวรรค์ และนำเสียงนั้นลงมาสู่แผ่นดินโลก ถ้าประโยคที่ว่านี้ทำให้หัวใจคุณเต้นรัวล่ะก็ นี่คือหนังสือสำหรับคุณ!
  จุมพิตพระพักตร์
ในพระคัมภีร์เดิมคำภาษาฮีบรูสำหรับการนมัสการ คือ shachah ซึ่งมีความหมายว่า หมอบลงต่ำ, หมอบกราบลงด้วยความจงรักภักดีต่อราชวงศ์กษัตริย์หรือต่อพระเจ้า ส่วนในพระคัมภีร์ใหม่ คำว่า นมัสการ เป็นคำศัพท์ภาษากรีก proskuneo ซึ่งมีความหมายว่า จูบหรือเหมือนอย่างสุนัขที่เลียมือนายของมัน
 
MORE
ดูทั้งหมด


 
CONTACT
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Young Pro. | Youth | Children | Toa
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office | Sunday Activities
Outreach | Church Camp | Membership | City Wide | Children | Worship Team | Art Class
Sermon | Worship | Bulletin | Acts News | Article | Music | Movies | Book | Sources