คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ Acts Church of Chiang Mai  
 
206 หมู่1 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053 275052, 089 6351009
 
 
CHURCH | SERVICES | PEOPLE GROUP | MINISTIES | GETTING INVOLVED | NEWS | ACTIVITIES | TESTIMONIES | RESOURCES
คำเทศนา | นมัสการ | สูจิบัตร | Acts News | บทความ | ดนตรี | ภาพยนต์ | หนังสือ | บทเรียนผู้เชื่อใหม่ | กิจกรรม | คำพยาน | คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT  พฤษภาคม 2019

จากใจศิษยาภิบาล

          พี่น้องที่รักครับ ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่นั้น เราได้หนุนใจ สนับสนุนให้มีการแบ่งปันพระพรจากการเฝ้าเดี่ยวร่วมกัน เราได้ฟังคำพยานที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในชีวิตของพี่น้อง

ที่พระเจ้าเตือนสติผ่านทาง QT
ที่พระเจ้าทรงให้ทิศทางผ่านทาง QT
ที่พระเจ้าทรงหนุนใจผ่านทาง QT

          ในการทำ QT นั้น ผมได้หนุนใจให้พี่น้องทุกท่านภาวนาพระวจนะของพระเจ้า ทั้งหมดที่ผ่านมานั้น เราได้ท่องพระคัมภีร์ไปแล้วทั้งหมดมากกว่า 200 ข้อ จากพระธรรมสดุดี ยอห์นและ 1 โครินธ์

          พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าเราใช้อย่างถูกต้อง เราก็จะสามารถจัดการปัญหาได้ เหมือนในพระธรรม 2 คร.10.4-5 ที่กล่าวไว้ว่า “ เพราะว่าศาสตราวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัย  แต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้า  อาจทำลายป้อมได้ คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม  และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า  และน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์” การรับฟังพระคริสต์ก็คือพระวจนะของพระเจ้า

          แม้พระวจนะของพระเจ้ามีประสิทธิภาพสูงขนาดไหนก็ตาม ถ้าเราไม่รู้พระวจนะนั้น พระวจนะนั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์เลย การภาวนาพระวจนะของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง และเกิดผลอย่างมาก เช่น
เมื่อเราเผชิญกับความกลัว  วิตกเรื่องปัญหาต่าง ๆ ให้เราภาวนาสดุดี 23.4 ที่กล่าวว่า แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช  ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ  เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์  คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์”  เมื่อเราเฝ้าเดี่ยว ให้เราภาวนาพระวจนะตอนนี้จนกระทั่งเราได้รับการปลดปล่อย และสัมผัสในฝ่ายวิญญาณของเราว่า พระเจ้าทรงตอบเราแล้ว และเราก็จะได้รับอย่างที่พระวจนะกล่าวไว้จริง ๆ

          ในช่วงนี้ที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดี เราต้องเผชิญกับความกดดันในเรื่องการเงิน เราอาจจะเครียด ไม่มีทางออก ให้เราแสวงหาพระเจ้า หาหลักการจากพระวจนะของพระองค์ ซึ่งเราสามารถใช้จากพระธรรมสดุดี 34.9,10 “ ท่านวิสุทธิชนทั้งหลายของพระองค์  จงยำเกรงพระเจ้าเพราะผู้ที่ยำเกรงพระองค์ไม่ขาดแคลน เหล่าสิงห์หนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหย  แต่บรรดาผู้ที่แสวงพระเจ้า  ไม่ขาดของดีใดๆ” จากพระวจนะตอนนี้เราจะได้เห็นเงื่อนไขคำตอบของพระเจ้าคือ คนที่แสวงพระเจ้า จะไม่ขาดของดีใด ๆ

          คำถามที่เราต้องถามตัวเราเองว่า เราแสวงหาพระเจ้าหรือไม่ หรือเราต่อสู้ปัญหาด้วยตัวเราเองจึงทำให้เราเครียด ดังนั้น เราต้องกลับมาหาพระเจ้า เราไม่ต้องเครียด แต่ถ้ายังเครียดอยู่ก็ให้ภาวนาพระวจนะข้อนี้ แม้สภาพข้างนอกจะเป็นอย่างไร คำตอบยังไม่มา แต่ให้เราประกาศความจริงของพระเจ้าตอนนี้ ประกาศจนกระทั่งเราสัมผัสว่าพระเจ้าทรงตอบเรา

          นี่คือ 2 ตัวอย่าง ของการใช้พระวจนะของพระเจ้าให้เกิดผลในชีวิตของเรา และก็ยังมีพระสัญญาของพระเจ้าอีกมากมายที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตที่ต่าง ๆ กัน

          พี่น้องครับ พระเจ้าทรงเตรียมของดีมากมายในพระธรรมของพระองค์ให้กับเรา ซึ่งผมก็ได้เลือกบทสดุดีอย่างน้อย 15 บทในหนังสือ QT ขณะนี้ ซึ่งถ้าพี่น้องได้ภาวนา เราก็จะได้รับพระพรเต็ม ๆ

          พระเจ้าทรงอวยพระพรครับ

 

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่
= NEWS =
  สิงหาคม 2020
สาวกของพระคริสต์คือผู้ที่อุทิศตัวอย่างเต็มที่ติดตามพระเยซู ผู้ซึ่งยึดมั่นคำสอนของพระองค์อย่างเต็มที่และให้คำสอนนั้นเป็นเข็มทิศนำชีวิตและการประพฤติของเขา เขาได้คำนวณราคาของการเป็นสาวกและยินดีที่จะจ่ายราคาไม่ว่าจะเท่าไรก็ตาม เขามอบชีวิตทั้งหมดของเขาให้พระเยซูทรงเป็นจอมเจ้านายของเขา..
  เมษายน 2020
พี่น้องครับ ในเดือนที่ผ่านมาผมได้หนุนใจพี่น้องเรื่องการอธิษฐาน และผมได้บอกว่าการอธิษฐานนั้นมีพื้นฐาน 2 ประการที่เราต้องเข้าใจคือ การอธิษฐานที่จะเกิดผลนั้น เป็นการอธิษฐานโดยการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า และการอธิษฐานที่จะเกิดผลนั้น เราต้องยอมจำนนต่อพระเจ้า...
  ตุลาคม 2019
พี่น้องครับ ผมได้พูดถึงเรื่องการเกิดผล และความสำเร็จมาหลายๆ เดือนแล้ว ผมมีความรู้สึกว่า พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ทรงต้องการให้เราเกิดผล มีความสำเร็จในชีวิตทุก ๆ ด้าน พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้เราล้มเหลวในชีวิตเลย..
  กันยายน 2019
ในพระธรรมยอห์นบทที่ 15 นั้นพระเยซูคริสต์ได้สอนให้กับเหล่าสาวกเรื่องเกี่ยวกับการเกิดผลว่าวิธีจะเกิดผลนั้นทำอย่างไร อะไรคือองค์ประกอบของการเกิดผล พระองค์ทรงสอนเรื่องนี้หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสกับเหล่าสาวก..
  กรกฎาคม 2019
มาร์ติน ลูเธอร์ บาทหลวงผู้เริ่มต้นประกาศว่า มนุษย์ได้รับความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อนั้นได้กล่าวไว้ว่า Were it not for tribulations, I would not have understood the scriptures หากไม่ใช่เพราะการข่มเหงแล้วละก็ ข้าพเจ้าคงไม่สามารถเข้าใจพระวจนะได้..
  มิถุนายน 2019
ในหนังสือ Growing Deep in Faith เขียนโดย Edmund Chan ศิษยาภิบาลคริสตจักร Covenant Evangelical Free Church. ในสิงคโปร์ได้กล่าวไว้อย่างน่าประทับใจดังนี้ว่า...
 
MORE
ดูทั้งหมดCATEGORIES
CHURCH
SERVICES
PEOPLE GROUP
MINISTIES
E-RESOURCES
GETTING INVOLVED


 
Church | Service | People group | Ministries | E-resources | Getting involved | Contact us | Links
Vision | Mission Statement | Core Values | Pastor | Milestones
Sunday Service | Children Church | Bible Classes | Cell Groups | Pray Meeting
Adult | Professional | Young Pro. | Youth | Children
Out Reach | Church Camp | Membership | Citi Wide | Children
Audio Library | Video Library | Sermon Note Library
Visit Service | Visit Cell Groups | Membership | Church Office